fbpx

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Deze website is eigendom van

APPIT BV

Weg naar Zwartberg 18 / 2
3660 Oudsbergen 
BTW: BE 0731.744.442
info@appit4travel.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan APPIT BV of rechthoudende derden.

Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

APPIT BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal APPIT BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

APPIT BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. APPIT BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

APPIT BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een anderen inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsten van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

APPIT BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement Hasselt/Tongeren bevoegd.

Privacybeleid

APPIT BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@appit4travel.com

Verwerkingsdoeleinden

APPIT BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten-en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de algemene verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van (a) (toestemming), heeft de klant het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de APPIT BV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met APPIT BV verbonden zijn of met enige andere partner van APPIT BV; APPIT BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De Persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– Zelf de instellingen van zijn klanten-account aan te passen; en/of

– Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres : info@appit4travel.com

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in de dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijden een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slecht een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of google analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

PRIVACY POLICY

This website is owned by APPIT BV Road to Zwartberg 18 / 2 3660 Oudsbergen VAT: BE 0731,744,442 info@appit4travel.com By accessing and using the website, you expressly agree to the following general terms and conditions.

Intellectual property rights

The contents of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual rights and belong to APPIT BV or entitled third parties.

Limitations of liability

The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and can therefore not be considered as personal, professional or legal advice to the user. APPIT BV makes great efforts to ensure that the information made available is complete, correct, accurate and up-to-date. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if certain information on or via the site is unavailable, APPIT BV will make every effort to rectify this as soon as possible. However, APPIT BV cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the information on this website. If you should find any inaccuracies in the information made available through the site, please contact the site administrator. The content of the site (including links) may be modified, changed or supplemented at any time without notice or notification. APPIT BV does not give any guarantees for the proper functioning of the website and can in no way be held liable for a malfunction or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, that would result from access to or use of the website. APPIT BV can under no circumstances be held liable to anyone, directly or indirectly, in any special or other way, for damage due to the use of this site or of another party, especially as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, all losses, work interruptions, damage to programs or other data on the computer system, equipment, software or other of the user. The Website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or refer to them indirectly. The placing of links to these websites or pages does not imply in any way an implicit approval of their content. APPIT BV explicitly declares that it has no control over the content or other characteristics of these websites and can under no circumstances be held liable for their content or characteristics or for any other form of damage resulting from their use.

Applicable law and competent courts.

Belgian law applies to this site. In case of a dispute, only the court of the district of Hasselt/Tongeren is competent.

Privacy policy

APPIT BV processes personal data in accordance with this privacy statement. For further information, questions or comments about our privacy policy, please visit info@appit.be.

Processing purposes

APPIT BV collects and processes the personal data of customers for customer and order management (e.g. customer administration, follow-up of orders/deliveries, invoicing, solvency monitoring, sending marketing and personalized advertising.

Legal basis(s) of the processing

Personal data is processed on the basis of (a) consent, (b) necessary for the performance of the contract, (c) necessary to comply with a legal obligation, (f) necessary for the protection of our legitimate interest to undertake, of the General Data Protection Regulation. Insofar as the processing of personal data takes place on the basis of (a) (consent), the customer has the right to withdraw the consent given.

Transfer to third parties

If this is necessary to achieve the intended purposes, the client’s personal data will be shared with other companies (of the APPIT BV group) within the European Economic Area that are directly or indirectly affiliated with APPIT BV or with any other partner of APPIT BV; APPIT BV guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures to protect the personal data.

Storage period

The Personal Data processed for customer management purposes will be retained for the period necessary to comply with legal requirements (e.g. in the field of accounting). Right of access, rectification, erasure, restriction, objection and portability of personal data The customer has the right at all times to inspect his personal data and can correct them (or have them corrected) if they are incorrect or incomplete, have them removed, have their processing restricted and object to the processing of personal data concerning him on the basis of article 6.1. (f) including profiling on the basis of those provisions. Furthermore, the customer has the right to obtain a copy (in a structured, common and machine-readable form) of his personal data and to have the personal data forwarded to another company. In order to exercise the above rights, the customer is asked to: – Self adjust the settings of his customer account; and/or – To send an e-mail to the following e-mail address : info@appit.be

Direct Marketing

The customer has the right to object, free of charge, to any processing of his personal data for the purposes of direct marketing.

Complaint

The client has the right to file a complaint with the Commission for the Protection of Privacy (rue de la Vie Privée de Bruxelles Mobilité 35, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

The use of “cookies

While visiting the site, ‘cookies’ may be placed on your computer’s hard drive. A cookie is a text file that is placed by a website’s server in your computer’s browser or on your mobile device when you consult a website. Cookies cannot be used to identify individuals, a cookie can only identify a machine. First party cookies are technical cookies that are used by the visited site itself and that aim to make the site function optimally. Example: settings that the user has made during previous visits to the site, or still: a pre-filled form with data that the user has made during previous visits. Third Party cookies are cookies that do not originate from the website itself, but from third parties, such as a marketing or advertising plug-in. For example, cookies from Facebook or google analytics. Such cookies require the prior consent of the site visitor – this can be done via a bar at the bottom or at the top of the website, referring to this policy, which however does not prevent further browsing on the website. You can set your Internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning when a cookie is installed or that the cookies are subsequently deleted from your hard drive. You can do this via the settings of your browser (via the help function). Keep in mind that certain graphical elements may not appear correctly, or that you will not be able to use certain applications. By using our website, you agree to our use of cookies.

Google analytics

This website uses google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or to the extent that these third parties process the information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. Please note, however, that in this case you may not be able to use all the features of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

    De nieuwste en coolste manier om uw medereizigers te informeren over het verloop van uw reis. Het programma is er voor zowel de individuele reiziger, groepen & verenigingen als professionals. Keuze uit verschillende formules van gratis gebruik tot de professionele tools.

    The newest and coolest way to inform your fellow travellers about the course of your trip. The program is there for the individual traveller, groups & associations as well as professionals. Choice of different formulas from free use to the professional tools.