fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

APPIT is een web- en smartphone-applicatie die het mogelijk maakt om o.a. reisprogramma’s met alle toebehoren zoals reisdocumenten, contacten, … op te stellen en te delen met externe partijen.

Het gebruik van deze applicatie is gratis voor de eindgebruikers. De organisator van de reis, het event, … of zijn vennootschap betaalt een abonnementskost, conform de aangegane overeenkomst, voor het gebruik van deze dienst. Ook is het mogelijk te opteren voor een gratis abonnement. In dit geval zal geen kost in rekening worden gebracht voor het gebruik van APPIT.

1.  Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen APPIT en haar klanten.

2.  Algemeen

2a. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met APPIT BV te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.
De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.
Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2b. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

2c. Wanneer een prijsofferte van APPIT ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.

2d. APPIT behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

2e. Indien een potentiële klant een afspraak aanvaardt en niet ten laatste 12u voor een afspraak doorgaat, deze annuleert (mail of telefonisch, zal APPIT een forfait voor deze gemiste afspraak aanrekenen van € 0,50 per gereden kilometer van het adres van APPIT (3660/Oudsbergen) tot aan het afspraakadres van de klant en terug. Deze kost wordt door APPIT doorgerekend indien een APPIT-salesmedewerker zich verplaatst naar de klant zoals afgesproken en de klant de APPIT-salesmedewerker niet ontvangt. Bij correcte annulering van de afspraak vooraf, wordt deze kost niet doorgerekend.

3. Terminologie

3a. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij de firma APPIT.

3b. Een ‘abonnementsperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald.

4. Prijzen

4a. Abonnementsformules

Appit BV biedt een aantal abonnementsformules aan die opgesplits worden onder ‘Particulieren’ en ‘Bedrijven’. 

Wanneer men kiest voor een particulier-abonnement, heeft men de keuze uit een gratis abonnement of eenmalige versie (reis per reis aankopen). De prijzen op deze pagina, onder de rubriek ‘Particulier’ zijn inclusief BTW. Vrijblijvend kunnen de gebruikers van het gratis abonnement Google Ads afkopen voor 5 euro/reis (=eenmalige kost). 

Kiest men voor een abonnement onder de rubriek ‘Bedrijf’ op deze pagina, heeft men de keuze uit een eenmalige versie (reis per reis aankopen) en een maand- of jaarabonnement met daarbij horende functionaliteiten en voorwaarden. Prijzen op voorgaande pagina, onder de rubriek ‘Particulier’, zijn exclusief BTW.

Verder kunnen de gebruikers, van het PRO+ abonnement alsook de Premium abonnementen, steeds vrijblijvend extra administrators bijkopen. De klant betaald dan 5 euro excl. BTW per nieuwe administrator per maand. Ook hebben klanten van de abonnementen (uit deze alinea) de mogelijkheid om extra reizen aan te kopen. Hiervoor wordt een kost van 100 euro excl. BTW aangerekend. Daarnaast hebben de gebruikers van de PRO, PRO+ en Premium abonementen een fotodatabase waarin zij foto’s van maximaal 2 megabyte per foto kunnen uploaden.

Wat betreft Appit Premium abonnementen. Deze werken enkel o.b.v. het PRO+ abonnement (jaarlijks) met de daarbijhorende extra functionaliteiten/features die gelden bij de verschillende Premium abonnementen. Wanneer een Premium klant, die in het bezit is van een eigen gepersonaliseerde app, de overeenkomst met Appit wenst stopt te zetten (=het niet langer betalen van jaarlijkse abonnementskost, …) behoudt Appit het recht de klant zijn gepersonaliseerde app in eigen bezit te houden.

Verder kunt u uw account op ieder moment wijzigen naar een van de andere formules die wij aanbieden. Heeft u reeds een particulier abonnement, heeft u wel enkel de keuze tussen de particulieren abonnementen (zelfde principe voor abonnementen onder de rubriek ‘bedrijf’). Wanneer u wilt overstappen naar Appit Premium (= gepersonaliseerde app) dient u contact met ons op te nemen. Bezoek hiervoor onze contactpagina.

Een downgrade van het abonnement is mogelijk maar geeft geen recht op terugbetaling van het prijsverschil voor de lopende periode (maand of jaar). De prijs wordt bij ingang van de nieuwe periode aangepast.

4b. Offertes op maat

Prijzen welke door Appit in het kader van offertes op maat worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven kennen slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. De prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 3. 

De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van uitgevoerde betalingen. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Appit worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website en tevens op individuele wijze via persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de klant na twee maanden te reken vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen.

5. Recht

5a. Op alle overeenkomsten tussen APPIT en de klant en alle aanbiedingen van APPIT is het Belgische recht van toepassing.

5b. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Hasselt/Tongeren tenzij APPIT ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

6. Correspondentie

6a. Alle communicatie gaat via email, ook wat facturen en eventuele betalingsherinneringen betreft.

6b. De klant is verplicht om een e-mailadres aan APPIT op te geven waarop hij mails kan ontvangen; wijzigingen hiervan moeten meteen aan APPIT gemeld worden, binnen de 7 werkdagen na de wijziging.

6c. Voor andere communicatie rond de applicatie zelf, wordt het mailadres gebruikt dat gekoppeld is aan de account van de klant en door de klant zelf kan beheerd worden in de applicatie in zijn gebruikersgegevens.

7. Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij APPIT of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

8. Rechten van derden

Klant garandeert APPIT dat de opdracht die klant aan APPIT verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

9. Nieuwsbrief APPIT

9a. Door een bestelling te plaatsen heeft APPIT het recht het bestellende mailadres op te nemen in de mailinglist die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven.

9b. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de mail.

10. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en APPIT wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Per default zijn APPIT-contracten volgens afspraak éénmalige, maandelijkse of jaarlijkse contracten. Na het verstrijken van de maandelijkse of jaarlijkse periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant ten laatste twee weken vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. Voor opzegging volstaat het versturen van een e-mail naar info@appit4travel.com met vermelding van contractnummer, het bericht waarin wordt meegedeeld dat de klant de overeenkomst wilt stopzetten en datum van gewenste stopzetting. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging van overeenkomsten.

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten.

11. Facturen

11a. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden, tenzij in onderling overleg een andere manier van werken afgesproken wordt.

11b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

11c. Na het verstrijken van de in 11b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

11d. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

11e. Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde, volgens de voorwaarden gestipuleerd en afgesproken in de aangeboden offerte. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

11f. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij APPIT binnen is, is de klant in gebreke en volgt er een aangetekende en formele ingebrekestelling (per post).

11g. Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 75 euro (zegge vijfenzeventig euro).

11h. Ingeval APPIT kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het extra bedrag ook verschuldigd aan APPIT.

11i. APPIT zal een eerste betalingsherinnering (zonder extra kosten) sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

11j APPIT zal een tweede betalingsherinnering sturen (per post en e-mail), indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten (10 euro per schrijven) in rekening gebracht worden.

11k APPIT is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten. APPIT zal in geval van stopzetting er alles aan doen wat mogelijk is, om de klant eerst telefonisch proberen te bereiken en de zaak zo nog op te lossen.

12. Opschorting/stopzetting dienstverlening

12a. APPIT behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

12b. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan APPIT.

12c. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

13. Machtiging/automatische incasso (domiciliëring)

13a. Klant kan bij APPIT gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan APPIT een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag. Dit wordt domiciliëring genoemd.

13b. APPIT stelt machtigingen in per klant, geldend voor alle producten die onder deze klant bij APPIT besteld zijn. De klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen. APPIT stuurt bij iedere factuur informatie hoe de klant de domiciliëring kan opstarten.

13c. Als een klant APPIT gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag binnen de 30 dagen na domiciliëring worden teruggestort.

13d. De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer automatisch geïncasseerd worden.

14. Rechten om diensten te weigeren

APPIT heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

15. Vrijwaring

15a. Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant APPIT van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en diens meer, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. De klant is niet verantwoordelijk voor lekken in het systeem, doch wel voor het zorg dragen voor de logins en paswoorden die ze van APPIT gekregen hebben bij een bestelling.

15b. Klant vrijwaart APPIT van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten. Dit uiteraard enkel in het geval APPIT kan bewijzen er alles voor gedaan te hebben om deze bestelling correct op te volgen.

16. Prijsverhoging

Indien APPIT de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 11e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

17. Opzeggingen

In overleg. Zie in andere punten van deze overeenkomst. Meer specifiek punt 10.

18. Wijziging Algemene Voorwaarden

APPIT is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Publicatie op de website www.appit4travel.com is bindend.

19. Ontbindende voorwaarden

APPIT is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

 • het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
 • klant surseance van betaling aanvraagt;
 • aan klant surseance van betaling verleend is;
 • klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
 • APPIT gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
 • indien het systeem niet naar behoren werkt: bvb. het lukt niet om reizen aan te maken, systeem ligt om de haverklap uit, …

20. Disclaimer

APPIT is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. APPIT geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door APPIT, haar leveranciers en personeel.

Verduidelijking: De klant is niet verantwoordelijk voor lekken in het systeem, doch wel voor het zorg dragen voor de logins en paswoorden.

Subscribe to our newsletter?

In this way you won’t miss a thing of Appit 4 Travel!

  By clicking on the button below you give permission to receive e-mails.

  Inschrijven op de nieuwsbrief?

  Zo mis je niets van Appit 4 Travel!

   Door het klikken op onderstaande knop geeft u toestemming om e-mails te ontvangen.

    De nieuwste en coolste manier om uw medereizigers te informeren over het verloop van uw reis. Het programma is er voor zowel de individuele reiziger, groepen & verenigingen als professionals. Keuze uit verschillende formules van gratis gebruik tot de professionele tools.

    The newest and coolest way to inform your fellow travellers about the course of your trip. The program is there for the individual traveller, groups & associations as well as professionals. Choice of different formulas from free use to the professional tools.